msnbc

 1. HaShev
 2. BookShaka
 3. HaShev
 4. HaShev
 5. NewsVine_Mariyam
 6. HaShev
 7. HaShev
 8. AsianTrumpSupporter
 9. AsianTrumpSupporter
 10. HaShev
 11. HaShev
 12. HaShev
 13. HaShev
 14. AsianTrumpSupporter
 15. midcan5
 16. AsianTrumpSupporter
 17. AsianTrumpSupporter
 18. AsianTrumpSupporter
 19. American_Jihad
 20. AsianTrumpSupporter
 21. HaShev
 22. HaShev
 23. MindWars
 24. NSAEric
 25. HaShev
 26. WillMunny
 27. American_Jihad