msnbc

 1. deanrd
 2. HaShev
 3. BookShaka
 4. HaShev
 5. HaShev
 6. NewsVine_Mariyam
 7. HaShev
 8. HaShev
 9. AsianTrumpSupporter
 10. AsianTrumpSupporter
 11. HaShev
 12. HaShev
 13. HaShev
 14. HaShev
 15. AsianTrumpSupporter
 16. midcan5
 17. AsianTrumpSupporter
 18. AsianTrumpSupporter
 19. AsianTrumpSupporter
 20. American_Jihad
 21. AsianTrumpSupporter
 22. HaShev
 23. HaShev
 24. MindWars
 25. NSAEric
 26. HaShev
 27. WillMunny
 28. American_Jihad