msnbc

 1. HaShev
 2. NewsVine_Mariyam
 3. HaShev
 4. HaShev
 5. AsianTrumpSupporter
 6. AsianTrumpSupporter
 7. HaShev
 8. HaShev
 9. HaShev
 10. HaShev
 11. AsianTrumpSupporter
 12. midcan5
 13. AsianTrumpSupporter
 14. AsianTrumpSupporter
 15. AsianTrumpSupporter
 16. American_Jihad
 17. AsianTrumpSupporter
 18. HaShev
 19. HaShev
 20. MindWars
 21. NSAEric
 22. HaShev
 23. WillMunny
 24. American_Jihad