msnbc

 1. HaShev
 2. HaShev
 3. AsianTrumpSupporter
 4. AsianTrumpSupporter
 5. HaShev
 6. HaShev
 7. HaShev
 8. HaShev
 9. AsianTrumpSupporter
 10. midcan5
 11. AsianTrumpSupporter
 12. AsianTrumpSupporter
 13. AsianTrumpSupporter
 14. American_Jihad
 15. AsianTrumpSupporter
 16. HaShev
 17. HaShev
 18. MindWars
 19. NSAEric
 20. HaShev
 21. WillMunny
 22. American_Jihad