1st amendment

 1. Ted Frazier
 2. P@triot
 3. AsianTrumpSupporter
 4. P@triot
 5. P@triot
 6. AsianTrumpSupporter
 7. P@triot
 8. 320 Years of History
 9. OldLady
 10. KokomoJojo
 11. OldLady